සිසිලන පැච්

 • Medical Cooling Gel Patch-Functional Plaster Solution

  වෛද්‍ය සිසිලන ජෙල් පැච්-ක්‍රියාකාරී ප්ලාස්ටර් විසඳුම

  භෞතික සිසිලනය සහ කාසි සම්පීඩනය සඳහා භෞත චිකිත්සාව.
  අංශක 38 ට වඩා දම් පාට සිට රෝස දක්වා වර්ණය වෙනස් වේ.
  අංශක 38 ට අඩු නම් පාට රෝස සිට දම් දක්වා වෙනස් වේ.
  සංවෘත මෘදු පටක වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා පමණි.
  සිසිලන බලපෑම ක්ෂණිකව පැය 8 දක්වා පවතී.
  යෙදීම හා ඉවත් කිරීම පහසු වන අතර කිසිදු ඇලෙන සුළු අපද්‍රව්‍ය ඉතිරි නොවේ.
  සමට මෘදුයි (දුර්වල ඇසිඩ් ජෙල් ෂීට්/භාවිතා කළ හයිඩ්‍රොෆිලික් පොලිමර්).